Ovaj sajt koristi tehničke, analitičke i nezavisne kolačiće.
Nastavkom pregledanja prihvatate upotrebu kolačića.

Državljanstvo

OPŠTE ODREDBE

Italijansko državljanstvo se zasniva na načelu ius sanguinis (zakon krvnog srodstva), prema kojem je dete rođeno od oca Italijana ili majke Italijanke i samo nosilac italijanskog državljanstva; sticanje državljanstva po majčinoj liniji, međutim, važeće je tek od 1.1.1948, na osnovu posebnog ukaza Ustavnog suda Italije.
Italijansko državljanstvo trenutno je regulisano zakonom br. 91 od 5.12.1992. koji, za razliku od prethodnog, uzima u obzir prijem u državljanstvo ili otpust iz državljanstva po vlastitom izboru pojedinca i priznaje pravo na višestruko državljanstvo, osim ako to nije drugačije uređeno međunarodnim sporazumima.

PAŽNJA!

Od 5. oktobra 2018. godine – u skladu sa čl. 14 Zakonske Uredbe br. 113 od 4. oktobra 2018, preinačene u Zakon br. 132 od 1. decembra 2018. – zahtevi ili izjave vezani za prijem po vlastitom izboru pojedinca, sticanje, ponovno sticanje, odricanje ili dodeljivanje italijanskog državljanstva podležu plaćanju takse u iznosu od 250 evra.

Od 4. decembra 2018. godine (Zakon br. 132 od 1. decembra 2018), u skladu sa članovima 5 (državljanstvo na osnovu braka) i 9 (državljanstvo na osnovu rada u italijanskoj državnoj službi, tokom najmanje pet godina, uključujući u inostranstvu) Zakona 91/92, neophodan preduslov za sticanje italijanskog državljanstva jeste poznavanje italijanskog jezika koje odgovara najmanje nivou B1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike. Ispunjavanje datog uslova utvrđuje se diplomom stečenom u javnoj ili privatnoj obrazovnoj ustanovi ili potvrdom koju izdaje odgovarajuće sertifikaciono telo.

Sertifikaciona tela koja pripadaju unifikovanom sistemu sertifikacije za italijanski jezik CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) su sledeća:
• Univerzitet za strance u Sijeni
• Univerzitet za strance u Peruđi
• Univerzitet Roma Tre u Rimu
• Društvo Dante Aligijeri (Società Dante Alighieri)

Sertifikati italijanskog jezika minimalnog nivoa B1 izdati od strane gore navedenih ustanova mogu se dakle smatrati važećim u skladu sa pomenutim propisima.
Više informacija o Ustanovama ovlašćenim za izdavanje pomenutih sertifikata možete naći na namenskoj internet stranici portala za italijanski jezik
Vremenski okvir za sprovođenje postupka u skladu sa članovima 5 i 9 Zakona 91/92 je četrdesetosam (48) meseci od dana podnošenja zahteva.

Svi administrativni postupci u toku na dan 23. februara 2020. g. ili započeti nakon tog datuma neće uzimati u obzir period između 23. februara i 15. maja 2020. g.

OSNOVI ZA STICANJE ITALIJANSKOG DRŽAVLJANSTVA (kliknuti na odgovarajući odeljak):

1. BRAK SA NOSIOCEM ITALIJANSKOG DRŽAVLJANSTVA
2. POREKLO
3. PRIZNAVANJE VANBRAČNOG POTOMSTVA
4. USVOJENJE
5. PRIJEM NA OSNOVU STALNOG NASTANJENJA U ITALIJI
6. PRIJEM U DRŽAVLJANSTVO PO VLASTITOM IZBORU POJEDINCA
7. ROĐENJE NA TERITORIJI ITALIJE
8. PONOVNO STICANJE ITALIJANSKOG DRŽAVLJANSTVA

ODRICANJE OD ITALIJANSKOG DRŽAVLJANSTVA