Ovaj sajt koristi tehničke, analitičke i nezavisne kolačiće.
Nastavkom pregledanja prihvatate upotrebu kolačića.

VENČANJE

Zaključenje braka pri Ambasadi Italije (čl.12 Zakonske uredbe 71/2011)

Prema zakonu na snazi u Srbiji, brak između lica sa italijanskim i lica sa srpskim državljanstvom zaključen u Ambasadi ne smatra se važećim.

Ako su budući supružnici oboje italijanski državljani, ili je jedan od njih italijanski državljanin a drugi stranac sa državljanstvom koje nije srpsko, i žele da zaključe brak pri Ambasadi Italije, prvi korak je tzv. ‘prijava za sklapanje konzularnog braka’. Prijavu obavezno potpisuju oboje budućih supružnika i podnose je lično u Konzularnom odeljenju, tokom redovnog radnog vremena sa strankama, ili je šalju poštom ili elektronskim putem sa priloženim fotokopijama ličnih dokumenata.
U pojedinim slučajevima prijava može biti odbijena (Zak. uredba 71/2011 – zaključenje konzularnog braka može biti odbijeno ukoliko je u suprotnosti sa lokalnim zakonima ili ako stranke ne prebivaju u području nadležnosti). Ako pak Konzulat prihvati prijavu (jer su ispunjeni svi uslovi predviđeni zakonom) pristupa se zahtevu za objavu.

Objava

U Italiji zaključenju braka obavezno prethodi objava koju vrši matičar. Objave važe šest meseci. Brak može biti zaključen počev od 4. i zaključno sa 180. danom od vršenja objave. U slučaju sprečenosti da se lično traži objava, zahtev može uputiti i treće lice putem specijalnog punomoćja napisanog na običnom, papiru sa fotokopijama ličnih dokumenata koji, naravno, moraju biti važeći. Za državljane zemalja koje nisu članice EU i koji ne borave u Italiji biće neophodna overa svojeručnog potpisa.

Ukoliko su budući supružnici oboje italijanski državljani sa prebivalištem u inostranstvu, zahtev za objavu braka podnosi se pri diplomatsko-konzularnom predstavništvu u kojem će biti zaključen brak. U slučaju boravka u dva različita konzularna područja, objave se vrše u oba diplomatsko-konzularna predstavništva.

• Ukoliko jedan od budućih supružnika (italijanski ili strani državljanin) ima prebivalište u Italiji dok drugi (italijanski državljanin) ima prebivalište u inostranstvu, zahtev za objavu braka se podnosi diplomatsko-konzularnom predstavništvu u kojem će brak biti zaključen, a koje će sa svoje strane taj zahtev podneti Opštini u Italiji u kojoj budući supružnik ima prebivalište. Objave braka će shodno tome biti izvršene na oba mesta boravka.
• Ukoliko italijanski budući supružnik ima prebivalište u Italiji dok drugi, strani državljanin, ima prebivalište u inostranstvu, objava braka se može tražiti i izvršiti u Opštini prebivališta u Italiji. U tom slučaju Opština će izdati ovlašćenje (Čl. 109 Građanskog zakonika) za zaključenje braka pri diplomatsko-konzularnom predstavništvu u inostranstvu
• Ukoliko budući supružnici imaju oboje prebivalište u Italiji zahtev za objavu braka treba podneti u Opštini prebivališta gde će objava biti izvršena. U slučaju boravišta u dve različite Opštine, objave će biti izvršene u obe Opštine.

Venčanje u Srbiji

Za dokumentaciju potrebnu za zaključenje braka u Srbiji potrebno je obratiti se nadležnoj lokalnoj Opštini.

Ovo Konzularno odeljenje, na zahtev srpskih organa vlasti, izdaje uverenje o nepostojanju smetnji za zaključenje braka

Za izdavanje navedenog uverenja, stranka je dužna da priloži sledeću dokumentaciju:
1. izvod iz matične knjige rođenih na međunarodnom obrascu,
2. uverenje o državljanstvu, o prebivalištu i o slobodnom bračnom stanju,
3. fotokopiju ličnog dokumenta.

Prepis podataka o braku zaključenom u Srbiji u italijanske matične knjige

Za podnošenje zahteva za prepis podataka o braku zaključenom u Srbiji u italijanske matične knjige potrebno je:

1. popuniti obrazac zahteva za prepis, zahtev moraju potpisati oba supružnika;
2. priložiti izvod iz matične knjige venčanih na međunarodnom obrascu koji izdaje Opština u Srbiji. Obavezno priložiti original izvoda (fotokopije se ne prihvataju);
3. priložiti fotokopije važećih pasoša ili ličnih karata supružnika.

Gore navedenu dokumentaciju treba polsati preporučenom poštom na sledeću adresu:

AMBASADA ITALIJE U BEOGRADU

Birčaninova 11 – 11000 Beograd

Dokumentaciju možete ubaciti i u poštansko sanduče na ulazu u Ambasadu.

VAŽNO: u slučaju da je brak zaključen u drugim stranim zemljama, italijanski državljanin će morati da odgovarajuće izvode iz matičnih knjiga venčanih legalizuje i prevede na italijanski jezik. I za legalizaciju i za prevod potrebno je da se obrati diplomatskom ili konzularnom predstavništvu nadležnom za datu teritoriju.