Ovaj sajt koristi tehničke, analitičke i nezavisne kolačiće.
Nastavkom pregledanja prihvatate upotrebu kolačića.

UPUTSTVA ZA PREDUPIS NA ITALIJANSKE UNIVERZITETE ZA STRANE STUDENTE SA BORAVIŠTEM U REPUBLICI SRBIJI

Univerzitet i predupis na univerzitete

UNIVERZITET U ITALIJI

Opšte informacije koje se tiču organizacije italijanskih univerziteta i njihovog načina rada, dostupne su na internet stranici Ministarstva prosvete Republike Italije – MIUR.

Spisak visokoškolskih institucija dostupan je preko specijalnog pretraživača CINECA.

Strani studenti koji žele da studiraju na nekom od italijanskih univerziteta mogu pronaći informacije o mestima rezervisanim za strance na stranici Ministarstva prosvete Republike Italije u odeljku sa obrazovnom ponudom – Offerta formativa.

Ministarstvo prosvete Republike Italije (MIUR) je na svom portalu Universitaly kada se pristupi sa linka https://www.universitaly.it/index.php/public/cercacorsiInglese, omogućilo pretragu studijskih programa na engleskom jeziku sa ciljem da se olakša izbor stranim studentima koji žele da deo svojih akademskih studija ostvare u Italiji.

VIZA ZA STUDIRANJE/UPIS NA UNIVERZITET: ZA FAQ O DOBIJANJU VIZA KLIKNITE OVDE. Za više informacija o postupku izdavanja viza i spisak dokumentacije koju treba podneti posetite odeljak VIZE ovog sajta.

 

– VAŽNO –

AKADEMSKA GODINA 2024/2025 – PROCEDURE ZA PREDUPIS NA STUDIJSKE PROGRAME PRVOG I DRUGOG STEPENA (LAUREA E LAUREA MAGISTRALE) I NA KURSEVE INSTITUCIJA AFAM

Obaveštavamo vas da je predupis na univerzitete za akademsku 2024/2025. godinu otvoren (https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ ).

Rokove za predupis na studijske programe prvog i drugog stepena (Laurea, Laurea magistrale) i na kurseve AFAM institucija, sa izuzetkom studijskih programa sa programiranim pristupom, svaki univerzitet pojedinačno određuje i objavljuje na svojoj zvaničnoj internet stranici.

Strani studenti (državljani zemalja koje ne pripadaju EU) sa prebivalištem u Srbiji koji nameravaju da se upišu na studije u Italiji za akademsku 2023/2024 godinu treba da slede digitalizovanu proceduru.

 1. A)Studenti treba da pristupe portalu Universitaly i popune odgovarajuću prijavu “domanda di preiscrizione” u elektronskoj formi (https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep). U okviru samog portala UNIVERSITALY dostupne su sve informacije koje imaju za cilj da olakšaju kandidatima pristup studijskim programima i visokoškolskim institucijama i pomognu popunjavanje prijave za predupis.

VAŽNO: Prilikom prve registracije na portal UNIVERSITALY sistem će automatski dodeliti privremeni fiskalni kod codice fiscale provisorio.

Informacije za podnošenje zahteva za dobijanje definitivnog fiskalnog koda (codice fiscale) nalaze se na sledećem linku: https://ambbelgrado.esteri.it/ambasciata_belgrado/sr/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/codice-fiscale.html

 1. B)Odabrana institucija će izvršiti validaciju prijave za predupis unošenjem potrebnih podataka na portal UNIVERSITALY. Univerzitet će navesti da li je utvrđena autentičnost dokumenata i za koje dokumente je utvrđena, i naznačiti da li je neophodno da diplomatsko-konzularno predstavništvo izda potvrdu o validnosti diplome (Dichiarazione di valore). Univerzitet može izdati potvdu o podobnosti kandidata za predupis (Lettera di idoneità all’immatricolazione) ipriložiti je uz prijavu za predupis (primer Modello D).
 2. C) studijski programi sa programiranim pristupom

Obavezno je polaganje prijemnog ispita za upis na sledeće studijske programe sa ograničenim brojem mesta na nacionalnom nivou:

 • Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale direttamente finalizzati alla formazione di

Architetto (Studijski programi prvog i drugog stepena iz arhitekture)

 • Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria(Integrisane studije medicine i hirurgije, Integrisane studije stomatologije i dentalne protetike)
 • Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria(Integrisane studije veterine)
 • Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie(Studijski programi prvog i drugog stepena za zdravstvene struke)
 • Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria(Integrisane studije za obrazovanje nastavnika – Učiteljski fakulteti)

Studenti koji žele da se upišu na studijske programe sa ograničenim pristupom treba da se registruju za prijemni ispit u skladu sa procedurama aktiviranim na portalu https://www.universitaly.it/.

 1. D) Podsećamo kandidate koji žele da se upišu na studijske programe koji se održavaju na italijanskom jeziku da eventualne potvrde o znanju italijanskog jezika prilože na portal UNIVERSITALY, a jednu kopiju će dostaviti i prilikom podnošenja zahtjeva za vizu. Potvrde koje se prihvataju su sledeće:
 • sertifikati Univerziteta za strance u Sijeni (CILS) i Peruđi (CELI), univerziteta Terza Università degli studi u Rimu i Društva Dante Aligijeri. Nivo znanja ne treba da bude niži od nivoa B2 zajedničkog evropskog referentnog okvira za poznavanje jezika . Dodatne informacije o CILS i CELI sertifikatima mogu se naći na veb stranicama Univerziteta za strance u Sijeni (www.unistrasi.it) i Peruđi (www.unistrapg.it)
 • sertifikat o završenom kursu italijanskog jezika nivoa B2 na Italijanskom institutu za kulturu

 

UPIS NA DRUGE VRSTE KURSEVA

Za upis na studijske programe druge vrste (doktorati, masteri, pojedinačni kursevi, stručne prakse, kursevi jezika, itd) pažljivo pročitajte informacije sadržane usaopštenju Ministarstva prosvete Republike Italije (MIUR) na linku https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/

VAŽNO: Činjenica da je univerzitet prihvatio prijavu ne daje automatski pravo na dobijanje vize.

 

DOKUMENTACIJA:

 • Student je dužan da priloži sve dokumente koje odabrana institucija traži u cilju procene validnosti stranih diploma. U to spadaju prevodi, legalizacije, dodatak diplomi, potvrde o ispitima, potvrde o validnosti diplome i druga uverenja potrebna za proveru stranih kvalifikacija.
 • Dokumentaciju potrebnu za završetak procedure upisa student mora dostaviti direktno akademskim organima, na način i u rokovima koje svaka institucija pojedinačno određuje.
 • Diplome i uverenja na srpskom jeziku moraju biti legalizovani pečatom Apostil i prevedeni na italijanski jezik od strane sudskog prevodioca, čiji potpis takođe mora biti legalizovan pečatom Apostil (informacije na linku: https://ambbelgrado.esteri.it/ambasciata_belgrado/sr/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/traduzione-e-legalizzazione-dei.html)
 • Potvrde o položenim ispitimakoje izdaje nadležni univerzitet, kao i detaljni programi za svaki predmet sa studijskog programa na kom je stečena diploma. U slučaju da su ovi dokumenti već izdati na nekom stranom jeziku, studenti mogu da provere sa odabranom institucijom u Italiji da li isti mogu biti izuzeti od prevođenja na italijasnki jezik. Kao potvrda o završenim studijama, ispitima i kreditima može da posluži i Dodatak diplomi – Diploma supplement – ukoliko se izdaje zajedno sa diplomom.
 • Potvrda o validnosti diplome – Dichiarazione di valore– za izdavanje ove potvrde informacije potražiti na sledećem linku:
  https://ambbelgrado.esteri.it/ambasciata_belgrado/sr/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/studi/equipollenza-titoli-e-dichiarazioni

Sve dodatne informacije možete tražiti putem mejla, na adresu preiscrizioni.belgrado@esteri.it ili putem poziva telefonom na broj i u vreme koji su naznačeni u odeljku kontakti.