Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

FAQ (Česta pitanja)

 

FAQ (Česta pitanja)

 

icon int

Ova strana sadrži niz kratkih pitanja i odgovora (FAQ) koji, uz upotrebu običnih izraza i svakodnevnog jezika, pružaju najčešće tražene informacije o servisu viza ove Ambasade ili o sistemu Nacionalnih ili Šengenskih viza VIS (Visa Information System). Takvim pristupom želimo da pretvorimo naš Internet sajt u inkubator korisnih informacija za građane i brzi i zadovoljavajući vodič kroz odgovore na najčešće postavljana pitanja od strane korisnika usluga Odeljenja za vize, izbegavajući na taj način korišćenje drugih kanala (telefon, elektronska pošta, šalter).

Zahtevi za izdavanje viza se mogu podneti najviše šest meseci pre nameravanog početka putovanja ili, u slučaju mornara, najviše devet meseci unapred i, po pravilu, najkasnije 15 kalendarskih dana pre otpočinjanja putovanja.

U pojedinačnim opravdano hitnim slučajevima Odeljenje za vize može da prihvati i zahteve podnete manje od 15 kalendarskih dana pre nameravanog otpočinjanja putovanja.

Zahtevi se predaju lično.

Da, zahtevi se primaju samo u zakazanim terminima. 

Termini se rezervišu putem odgovarajućeg linka „Prenota OnLine“ na sajtu Ambasade. Članovi porodica državljana EU mogu da dođu na šalter Odeljenja za vize i bez zakazivanja. Isto tako, i stranke koje traže vize za lečenje, pogotovo ako se radi o hitnim slučajevima, mogu doći bez zakazivanja tokom radnog vremena šaltera.

Odeljenje za vize prima stranke svakog radnog dana od ponedeljka do petka od 9 do 11 časova, a sredom još i od 14 do 16 časova.

Putem e-maila poslanog na adresu visti.belgrado@esteri.it ili pozivom na broj +381 11 3066153 ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 14 do 16 časova.

Odeljenje za vize ne prihvata fotokopije pasoša. Stranke treba da podnesu originalni pasoš koji mora da važi bar tri meseca posle isteka tražene vize; na primer, ako se traži viza sa više ulazaka koja važi šest meseci, pasoš mora da važi bar još devet meseci. Uz sve dokumente u originalu potrebno je podneti i po jednu fotokopiju.

Svi dokumenti neophodni za izdavanje vize se podnose u originalu. Odeljenje za vize zadržava pravo da tokom odlučivanja o zahtevu zatraži da pojedini dokumenti za koje bude smatralo da je to neophodno budu prevedeni od strane sudskog tumača čiji potpis će biti legalizovan putem apostila. Dokumentacija na jezicima različitim od italijanskog, srpskog ili engleskog, kao i dokumenti izdati od organa drugih država moraju biti prevedeni od strane sudskog tumača i opremljeni apostilom.

Ne. Sve konzularne usluge se plaćaju isključivo u gotovini u eurima, direktno na šalteru u trenutku podnošenja zahteva.

Ne prihvataju se kreditne / debitne kartice ni lični čekovi. Za dodatna obaveštenja pogledajte stranu posvećenu tarifama.

Ne. Administrativni troškovi za izradu vize moraju biti plaćeni prilikom predaje zahteva za vizu, inače zahtev ne može da bude primljen.

Da. Potrebno je priložiti jednu noviju fotografiju u boji sa belom pozadinom, formata 3,5 x 4 cm.

Da. Podnosioci zahteva moraju dokazati da imaju odgovarajuće i važeće putno zdravstveno osiguranje koje pokriva troškove koji su potrebni radi povratka u zemlju zbog zdravstvenih razloga, hitne medicinske nege, hitne hospitalizacije ili smrti tokom njihovog boravka ili njihovog boravak na teritoriji država članica.

Minimalno pokriće osiguranja je 30.000 EUR.

Putem važeće dozvole boravka u Srbiji.

Stranke mogu da podnesu zahtev za izdavanje Šengenske vize u Italijanskoj ambasadi:

 1.  Kada je Italija jedino odredište putovanja
 2.  U slučaju da se putovanje obavlja kroz više Šengenskih zemalja, a Italija je glavno odredište putovanja s obzirom na dužinu ili cilj boravka
 3.  U slučaju da glavno odredište ne može da bude ustanovljeno na osnovu kriterijuma iz tačaka A. i B., kada je Italija država preko čijih spoljnih granica stranka namerava da uđe u Šengenski prostor.
 1. Stranka će biti pismeno obaveštena o eventualnoj negativnoj odluci u vezi sa njenom zahtevom za izdavanje vize. U odluci o odbijanju će biti navedeni razlozi odbijanja. Stranka čiji zahtev je odbijen ima pravo da ponovo preda zahtev za izdavanje vize prilažući dokumente koji su nedostajali ili da podnese žalbu. Žalba se podnosei Upravnom sudu regije Lacio (T.A.R del Lazio) uz pomoć advokata u roku od 60 dana od dana prijama obaveštenja o odbijanju zahteva za izdavanja vize. Da bi žalba mogla da bude uvažena, o njoj mora da bude obavešteno nadležno Državno pravobranilaštvo (na osnovu člana 144 Zakonika o građanskom postupku i člana 11 Kraljevskog dekreta broj 1611 od 1933).
 2.  Samo u slučaju viza za spajanje porodice žalba se podnosi redovnom sudu u mestu prebivališta podnosioca zahteva u Italiji.

Šengenska viza daje pravo na kretanje po zemljama Šengenskog prostora. U Šengenskom prostoru je moguće boraviti samo onoliko dana koliko je naznačeno na vizi i to isključivo u periodu navedenom u rubrici „Od ... do“. Odrednica „Trajanje boravka ... dana“ navodi broj dana koje je moguće provesti u Šengenskom prostoru, počev od datuma ulaska u njega (dani se računaju na osnovu ulaznih i izlaznih pečata). Vremenski period naveden u rubrici „Od ... do“ može biti duži od onog navedenog u rubrici „Trajanje boravka“ radi veće fleksibilnosti. Ni u kom slučaju nije moguće ostati u Šengenskom prostoru duže od broja dana navedenog u rubrici „Trajanje boravka ... dana“. Sem toga, nije moguće ni boraviti posle datuma navedenog u rubrici „do ...“.

Broj dozvoljenih ulazaka može biti: jedan, dva ili više. Osobe koje imaju potrebu za češćim odlascima u Šengenski prostor mogu tražiti vize sa više ulazaka i sa višegodišnjim važenjem do najviše 5 godina. Podsećamo one koji već imaju vize za više ulazaka da je prema važećim propisima u Šengenskom prostoru moguće boraviti najviše 90 dana tokom perioda od 180 dana. 

Da bi se izbegli boravci duži od dozvoljenih i radi provere preostalih dana boravka može se koristiti samo informativno kalkulator koji je pripremila Evropska komisija (link).

Nosilac italijanske nacionalne vize u roku od 8 dana od dolaska u Italiju je dužan da u nadležnoj Kvesturi u provinciji u kojoj namerava da boravi zatraži izdavanje Dozvole boravka. Važenje dozvole boravka će biti određeno dužinom boravka naznačenom na vizi. Dozvola boravka se obnavlja direktno u Italiji. Koja je Kvestura nadležna može se proveriti na sledećem sajtu.

Za sva ostala obaveštenja moguće je konsultovati direktno sajt Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje, a posebno odeljak „Prava i obaveze stranaca“ i sajt Evropske komisije.

FAQs po oblastima (Studije u Italiji / Study in Italy)

Preko portala Universitaly moraju da se registruju svi kandidati za svaki kurs ili aktivnost koja će se odvijati na nekom italijanskom univerzitetu (studijski program prvog i drugog stepena, integrisane studije prvog stepena, jednogodišnje i dvogodišnje master studije, pripremni kurs – foundation course, doktorat, specijalizacija, napredni kurs, kurs italijanskog jezika i kulture, pojedinačni kurs i stažiranje, period mobilnosti). Ukoliko je potrebno da podnesete zahtev za studijsku vizu, nećete moći da se prijavite za bilo koji kurs ili aktivnost ukoliko se ne registrujete preko portala Universitaly: prijave koje univerzitet ne bude potvrdio italijanska diplomatska predstavništva ne mogu uzeti u obzir. Ovo pravilo se ne primenjuje na umetničke i muzičke studijske programe (na akademijama/konzervatorijumima.

Scholarships, Qualifications, Study Visas

NE. Bitno je da kontaktirate Ambasadu kad god Vam ne budu jasne procedure i kada ne uspete da pronađete odgovore na Vaša pitanja na Internet sajtovima. Pored toga, važno je da znate da strani studenti uvek MORAJU da podnesu zahtev za predupis (Pre-Enrollment) u Ambasadi u periodu koji svake godine određuje Ministarstvo visokog obrazovanja (obično između marta i juna). Ako student propusti da obavi ovu proceduru predupisa (Pre-enrollment), rizikuje da neče moći da dobije vizu za studiranje iako je samostalno obavio čitavu proceduru upisa na odabranom Univerzitetu.

Da, pored informacija objavljenih na sajtu odabranog Univerziteta, postoje i dva portala na italijanskom i engleskom jeziku namenjena studentima kojima upravlja Ministarstvo visokog obrazovanja i Ministarstvo spoljnih poslova, a koji sadrže korisne informacije o studiranju u Italiji, kako u fazi odabira Univerziteta , tako i narednih koraka koje treba preduzeti: UniversitalyStudy in Italy.

Za svaki tip vize treba dokazati posedovanje soptvenih sredstava ili sredstava porodice (u slučaju da se radi o izdržavanom licu, na primer u slučaju studenata ili nezaposlenih lica) koja potiču iz dokazivih izvora. Za dokumentaciju koju treba podneti u zavisnosti od vrste prihoda videti naredne FAQs (prihodi iz radnog odnosa, prihodi od sopstvenog preduzeća, prihodi od obavljanja slobodnih profesija).

Posedovanje ličnih i/ili porodičnih sredstava treba da bude dokazano putem odgovarajuće dokumentacije kao što je:

 • 1. BANKARSKA POTVRDA (na ime podnosioca zahteva za vizu ili njegovih roditelja ako ga oni izdržavaju) skorašnjeg datuma koja potvrđuje raspoloživost celokupne tražene minimalne sume za čitav period boravka u Italiji.

Bankarska potvrda treba da bude potkrepljena odgovarajućom dokumentacijom na osnovu koje se može razumno smatrati da navedena sredstva potiču iz redovnih ličnih prihoda ili prihoda roditelja (ako je podnosilac zahteva izdržavano lice). Primera radi, u ovu dokumentaciju spada:

 • 2. Izjava poslodavca (sa pečatom i potpisom, u originalu) u kojoj je naveden: datum zasnivanja radnog odnosa, vrsta ugovora (na neodređeno ili određeno vreme ili part-time), funkcija, neto mesečna zarada.
 • Ako se zarada uplaćuje na bankovni račun : : uz izjavu poslodavca treba priložiti izvod sa bankovnog računa za posledenjih šest meseci (dovoljno je tražiti od banke da navede samo uplate). Ako iz izvoda proizilazi da je saldo dovoljno visok, nije potrebno podnositi potvrdu iz tačke 1.
 • Ako se zarada ne uplaćuje na bankovni račun : uz izjavu poslodavca treba priložiti izvod iz PIO fonda u originalu i tri poslednja isplatna listića.

Treba izbegavati podnošenje preobimne ili nepotrebne dokumentacije izuzev ako nije izričito tražena od strane Odeljenja za vize.

Posedovanje ličnih i/ili porodičnih sredstava treba da bude dokazano putem odgovarajuće dokumentacije kao što je:

 • 1. BANKARSKA POTVRDA (na ime podnosioca zahteva za vizu ili njegovih roditelja ako ga oni izdržavaju) skorašnjeg datuma koja potvrđuje raspoloživost celokupne tražene minimalne sume za čitav period boravka u Italiji.
 • Bankarska potvrda treba da bude potkrepljena odgovarajućom dokumentacijom na osnovu koje se može razumno smatrati da navedena sredstva potiču iz redovnih ličnih prihoda ili prihoda roditelja (ako je podnosilac zahteva izdržavano lice). Primera radi, u ovu dokumentaciju spada:

 • 2. (Sažet profil preduzeća) Pismo na memorandumu sa pečatom i potpisom sa kratkim opisom preduzeća u kome će biti navedeno: godina osnivanja, vrsta delatnosti, broj zaposlenih, broj suvlasnika, ukupni bilans za prethodnu godinu i ukupni registrovani prihodi i rashodi (poželjno je da ovo pismo bude na italijanskom ili engleskom jeziku).
 • 3. Dokumentacija iz APR-a (Agencija za Privredne registre):
 • “Original Financial Statement” samo tabela “Profit and Loss Account” (u originalu). Ovaj dokument se može direktno dobiti na engleskom jeziku.
 • Registracija preduzeća (u originalu)
 • 4. Izvodi sa bankovnih računa za poslednjih šest meseci (potrebno samo ako su u „Profit and Loss Account“ izdatom od strane APR-a i navedenom pod tačkom 3. registrovani gubici tokom zadnje dve godine ili ako je preduzeće osnovanano u skorije vreme ili tekućoj godini). Ako iz izvoda proizilazi da je saldo dovoljno visok nije potrebno podnositi potvrdu iz tačke 1.

Treba izbegavati podnošenje preobimne ili nepotrebne dokumentacije izuzev ako nije izričito tražena od strane Odeljenja za vize.

Posedovanje ličnih i/ili porodičnih sredstava treba da bude dokazano putem odgovarajuće dokumentacije kao što je:

 • 1. BANKARSKA POTVRDA (na ime podnosioca zahteva za vizu ili njegovih roditelja ako ga oni izdržavaju) skorašnjeg datuma koja potvrđuje raspoloživost celokupne tražene minimalne sume za čitav period boravka u Italiji.

Bankarska potvrda treba da bude potkrepljena odgovarajućom dokumentacijom na osnovu koje se može razumno smatrati da navedena sredstva potiču iz redovnih ličnih prihoda ili prihoda roditelja (ako je podnosilac zahteva izdržavano lice). Primera radi, u ovu dokumentaciju spada:

 • 2. (Sažet profesionalni profil) Pismo na memorandumu sa pečatom i potpisom sa kratkim opisom profesionalne aktivnosti u kome će biti navedeno: godina početka aktivnosti, vrsta delatnosti, broj eventualno zaposlenih lica, (poželjno je da ovo pismo bude na italijanskom ili engleskom jeziku).
 • 3. Dozvole ili licence : odgovarajuća dokumentacija o profesionalnoj delatnosti koju izdaju nadležne srpske vlasti.
 • 4. Bilansi / prihodi : odgovarajuća dokumentacija o prihodima tokom prethodne godine koji potiču od obavljanja profesionalne delatnosti.
 • 5. Izvodi sa bankovnih računa za poslednjih šest meseci (potrebno samo ako nije moguće dokazati prihode od obavljane delatnosti putem druge dokumentacije). Ako iz izvoda proizilazi da je saldo dovoljno visok nije potrebno podnositi potvrdu iz tačke 1.

Treba izbegavati podnošenje preobimne ili nepotrebne dokumentacije izuzev ako nije izričito tražena od strane Odeljenja za vize.

Posedovanje ličnih i/ili porodičnih sredstava treba da bude dokazano putem odgovarajuće dokumentacije kao što je:

 • 1. BANKARSKA POTVRDA (na ime podnosioca zahteva za vizu ili njegovih roditelja ako ga oni izdržavaju) skorašnjeg datuma koja potvrđuje raspoloživost celokupne tražene minimalne sume za čitav period boravka u Italiji.

Bankarska potvrda treba da bude potkrepljena odgovarajućom dokumentacijom na osnovu koje se može razumno smatrati da navedena sredstva potiču iz redovnih ličnih prihoda ili prihoda roditelja (ako je podnosilac zahteva izdržavano lice). Primera radi, u ovu dokumentaciju spada:

 • Ako se penzija uplaćuje na bankovni račun : izvod sa bankovnog računa za posledenjih  šest meseci (dovoljno je tražiti od banke da navede samo uplate). Ako iz izvoda proizilazi da je saldo dovoljno visok nije potrebno podnositi potvrdu iz tačke 1.
 • Ako se penzija ne uplaćuje na bankovni račun : penzijski čekovi (za zadnjih šest meseci) ili potvrda iz Penzionog fonda o iznosu isplaćenih penzija.
 • Eventualni drugi prihodi : dokumentacija koja potvrđuje postojanje drugih izvora prihoda različitih od penzije. Ova dokumentacija se traži samo u slučaju da prihodi od penzije nisu dovoljni da garantuju potrebna sredstva za izdržavanje tokom čitavog boravka u Italiji.

Treba izbegavati podnošenje preobimne ili nepotrebne dokumentacije izuzev ako nije izričito tražena od strane Odeljenja za vize.

 • Da bi se dobila viza za STUDIJE za upis na Univerzitet (viza tipa D „nacionalna“) za školsku godinu 2020/2021 minimalni iznos sredstava  je određen povlašćenom sumom od 459,83 eura mesečno tokom trajanja školske godine, što na godišnjem nivou iznosi 5.977,79 eura.

Povlašćeni iznos sredstava za izdržavanje je ustanovljen u umanjenom iznosu samo za vize za upis na trogodišnje osnovne studije i dvogodišnje master studije na italijanskim državnim univerzitetima i nedržavnim koji imaju dozvolu da izdaju zvanično priznate diplome kao i na institucijama AFAM (italijanske državne institucije za visoko umetničko i muzičko obrazovanje  i nedržavne koje imaju dozvolu da izdaju zvanično priznate diplome). Kao zvanično priznate diplome se smatraju one koje priznaje MIUR (Ministarstvo Prosvete Italije).

 

 • Za sve druge vrste viza za studiranje, kao i za sve ostale vize koje imaju za cilj da omoguće boravak  nekim drugim povodom (npr. turističke, poslovne), da biste saznali potrebne minimalne iznose sredstava treba da pogledate Tabelu A Direktive Ministarstva Unutrašnjih Poslova od 1.3.2000 , koja predviđa jedan fiksni iznos i iznos po danu boravka. Prema tome, ukupni iznos varira prema dužini boravka, odnosno trajanju studija.
 • Ako se radi o boravku zbog studiranja (bilo koji tip studija), osim navedenog iznosa sredstava, student treba da garantuje i da poseduje dovoljna sredstva za pokriće troškova školarine, kao i da ima obezbeđen smeštaj i sredstva za putne troškove.

Samo podnošenje zahteva za dodelu neke od stipendija koje nude Univerziteti, Institucije, Vlade ili druge italijanske ili strane ustanove sa verodostojnom reputacijom ne predstavlja dokument o finansijskom pokriću. Samo potvrđena i dodeljena stipendija može da služi kao garancija traženog finansijskog pokrića, u celini ili delimično. Ako je stipendija dodeljena u manjem iznosu od potrebne sume, student mora da dokaže da poseduje razliku (bilo lično i / ili preko članova porodice).

Prevod i legalizacija dokumenata se ne traži uvek, nego samo u slučajevima kada to Odeljenje za vize bude smatralo za neophodno. Da bi se izbegli nepotrebni troškovi, dovoljno je podneti originalnu dokumentaciju, pa će Odeljenje za vize u slučaju potrebe navesti šta od nje eventualno treba da bude prevedeno i / ili legalizovano.

U roku od osam radnih dana od dolaska u Italiju sa vizom tipa D „nacionalnom“ za studiranje (bilo koja vrsta studija) studenti moraju da podnesu zahtev za izdavanje dozvole boravka za studiranje u nadležnoj Kvesturi u gradu u kome nameravaju da zasnuju prebivalište. Ovaj zahtev može biti podnet putem šaltera Pošte ili preko šaltera koji mogu postojati pri ustanovama visokog obrazovanja uz korišćenje odgovarajućeg kompleta koji im stoji na raspolaganju na tim šalterima.

Nacionalne vize, kao i dozvole boravka izdate od strane zemalja EU omogućavaju kretanje i boravak u drugim zemljama EU u trajanju do 90 dana. Postoje evropske norme koje se odnose na mobilnost i koje olakšavaju procedure za nastavak studija u zemljama EU. Ako studiranje u drugoj zemlji treba da traje duže od 90 dana, za dodatne informacije obratite se vlastima zemlje o kojoj se radi.

 


1085